Norges mest brukte miljøsertifikat!

Vi har alle et ansvar for å nå fremtidens klimamål og hos Skogplanter Midt-Norge har vi et mål om en gjennomgående grønn profil i alle ledd. Våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte skal være sikre på at vi tar vårt ansvar for en bærekraftig produksjon.

SKOGPLANTER MIDT-NORGE er sertifisert som Miljøfyrtårn noe som innebærer at vi dokumenterer at vi jobber systematisk og målrettet med å reduserer våre miljøpåvirkninger. Dette handler ikke bare om hvilke rutiner og prosedyrer vi har ved vår produksjon på Kvatninga men også krav vi stiller til våre leverandører. Å redusere miljøpåvirkninger handler i stor grad om at flere løfter samlet i flokk. Først da kan vi nå våre langsiktige klimamål.

Dette skal vi gjøre gjennom å:

 • produsere skogplanter av høy kvalitet som sikrer høy overlevelse etter utplanting.
 • tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.
 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • å ha fokus på gjenbruk, ombruk og sirkulær økonomi.
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi i vår produksjon.

Overordnede mål for vårt HMS-arbeid:

 • Vi skal ha et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte.
 • Vi skal kildesortere avfall og øke graden av sortert avfall.
 • Vi skal identifisere og redusere mulige kilder til forurensing.
 • Vi skal redusere energibruken.
 • Vi skal finne gode løsninger for å gjenbruke emballage

Vi skal stille krav til våre leverandører:

 • Ved større innkjøp vurderes om tilbyder har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS.
 • Leverandører med et sertifisert miljøledelsessystem skal prioriteres når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles.
 • Leverandører av emballerte produkter skal fortrinnsvis være medlem av Grønt Punkt eller tilsvarende.

Skogplanter Midt-Norge AS ble miljøsertifisert allerede i 2002. Vi ble da første bedrift i tidligere Nord-Trøndelag fylke med dette sertifikatet.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Samtidig håper vi at det vi gjør blir lagt merke til av våre kunder og samarbeidspartnere og således ha betydning for vår konkurransekraft i årene fremover!
Ønsker du å lese mer om miljøfyrtårn-ordningen så gå inn på www.miljofyrtarn.no

Her finner du en oversikt over våre resultater de siste 3 årene: Klima- og miljørapport 2023