Fotosyntesen er verdens viktigste prosess og både den sikreste og billigste måten å lagre og binde CO2. Å øke skogproduksjonen blir derfor svært viktig for å nå fremtiden klimamål. Det årlige opptaket av CO2 i skogene i Norge er svært høyt og årlig økes karbonlageret i skog mellom 25-30 millioner tonn CO2. Dette er mulig fordi at skogeierne i Norge har drevet en målrettet innsats for å bygge opp skogressursene i Norge. Men vi kan bli bedre!

Skal vi ha mulighet til å dekke etterspørselen etter alt det fantastiske som treprodukter kan brukes til i framtida må den gode jobben videreføres. Det er en selvfølge å plante etter hogst og målet må være at det blir en like stor selvfølge å kontrollere feltet i ettertid med tanke på supplering. Den økonomiske gevinsten av dette arbeidet får barn og barnebarn men klimagevinsten får vi alle ta del i!

Foryngelseskontroller utført av Fylkesmannen i Trøndelag i perioden 2011-2019 viser imidlertid at over 30 % av de plantefelt som er kontrollert har et lavere plantetall enn anbefalt. Av disse har faktisk over 35 % et plantetall under minste lovlige. Tar vi med at over 9 % ble omdisponert til andre formål enn videre skogproduksjon er dette alarmerende signaler:

Dette tyder på at nær 40 % av avvirket areal i perioden 2011-19 vil gi ingen eller redusert produksjon i fremtiden!! Her må vi som driver i næringa ta tak!

Skogplanter Midt-Norge har over tid ligget på en stabil årsproduksjon på ca 5-5,5 mill planter. Med seriøse kunder på laget som satser på trøndersk skogbruk og lokal skogplanteproduksjon har vi imidlertid stor tro på at dette kan økes.

Under siste styremøte hadde vi derfor strategiplanen oppe til revidering der følgende mål ble vedtatt: Skogplanter Midt-Norge har som mål å produsere 7 millioner skogplanter innen 2025.

Vi har stor tro på trøndersk skogbruk og skal sammen med våre samarbeidspartnere gjøre vår del av jobben for å serve skognæringa i Trøndelag og Møre og Romsdal med skogplanter av god kvalitet i årene som kommer.