Hvilke fordeler er det med å markberede hogstfeltet før tilplanting?

Valg av gode planteplasser er nøkkelen til sikker planteetablering i felt og for å forsterke dette kan feltet marberedes før tilplanting.

  • Gir bedre omsetning av næringsstoffer i jorda.
  • Gir plantene bedre tilgang på lys, vann og næring.
  • Øker jordtemperaturen og reduserer frostfaren.
  • Stimulerer rotveksten
  • Letter plantearbeidet
  • Reduserer faren for snutebilleangrep. Markberedning er et svært viktig tiltak mot skader av gransnutebillen!
  • Gir mindre konkurrerende vegetasjon

I Norge utføres markberedninga av gravemaskin eller skogsmaskiner med spesialutstyr.